Gratis verzending vanaf €70,- Grootste online Berba collectie Voor 13:00 besteld, dezelfde dag verzonden Webwinkel Keurmerk (9,6/10) o.b.v. 255 reviews

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

DEFINITIES

Verkoper: Berba Lederwaren BV
Gevestigd: Ginnekenweg 37, 4818 JA BREDA, Nederland
Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 14125506
BTW-nummer: NL821659364B01
Email: info@berba.nl
Telefoonnummer: +31 (0)76 5323202
Website: berba.nl

Klant: natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Berba lederwaren.

Bestelling: een door de klant volgens de omschreven procedure geplaatste bestelling voor de levering van een of meerdere producten.

Product: door Berba Lederwaren op de website ter verkoop aangeboden product.

Koopprijs: de op de website vermelde prijs van een product zijn in Euro’s inclusief BTW. Indien er sprake is van additionele verzendkosten, dan wordt dit weergegeven.

Overeenkomst: de bestelling van de klant die door de verkoper als zodanig is geaccepteerd.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen de klant en Berba Lederwaren met betrekking tot het gebruik van de website.
De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.berba.nl

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Berba Lederwaren zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. Een overeenkomst tussen klant en Berba Lederwaren komt uitsluitend tot stand door aanvaarding door Berba Lederwaren van de bestelling van de klant. De klant heeft via de website de gehele bestelprocedure doorlopen. In dien de bestelling door Berba Lederwaren is geaccepteerd, verstuurt Berba Lederwaren zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de bestelling een bevestiging per email naar de Berba Lederwaren.

2.2 Berba Lederwaren behoudt zich het recht voor door de klant geplaatste bestellingen onder andere niet te aanvaarden in dien:

  • De door de klant ingevulde gegevens niet correct en/of volledig zijn.
  • Betaling door de klant niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen is.

Berba Lederwaren zal zo spoedig mogelijk de klant in kennis stellen in dien een bestelling niet wordt geaccepteerd.

ARTIKEL 3. AFBEELDINGEN
3.1 Alle gegevens en afbeeldingen, betreffende afmetingen, kleuren etc. van de aangeboden producten gelden slechts als benadering en kunnen geen reden tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
ARTIKEL 4. WIJZE VAN AFLEVERING EN LEVERINGSTIJDEN
4.1 Aflevering vindt plaats door General Logistics Service (GLS). In dien GLS niet levert in de woonplaats van de klant, dan kan Berba Lederwaren ervoor kiezen een andere vervoerder te contracteren. Berba Lederwaren informeert de klant zo goed mogelijk voor wat betreft de verzending d.m.v. track & trace informatie voor zover mogelijk.
4.2 Na totstandkoming van de overeenkomst zal Berba Lederwaren zo spoedig mogelijk de bestelling verzenden naar het door de klant opgegeven adres, mits de volledige koopprijs door Berba Lederwaren is ontvangen. Berba Lederwaren streeft ernaar om de producten binnen 2 werkdagen te leveren na ontvangst van betaling.
4.3 De door Berba Lederwaren opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 30 dagen is en dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover noodzakelijk.
4.4 De bij de producten vermelde levertijd gaat in zodra Berba Lederwaren de betaling van de klant heeft ontvangen.
4.5 Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de producten gaat op de klant over vanaf het moment van bezorging. Het risico van eventuele retourzendingen van producten is voor de klant.
ARTIKEL 5. PRIJS & BETALING
5.1 De op de website aangegeven prijzen zijn weergegeven in Euro’s en zijn inclusief BTW. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld. De verzendkosten worden per overeenkomst in rekening gebracht. Bij het plaatsen van de bestelling en bij het bevestigen van de overeenkomst zal de totaal verschuldigde koopprijs worden weergegeven.
5.2 Berba Lederwaren kan de op de website aangegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier kennisgeving voor is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van de bestelling zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
5.3 Betaling vindt plaats via de betaalmodules van webprovider WordPress. Via WordPress kun je afrekenen via Ideal, Klarna Mastercard, Visa, Maestro.
Eventueel word je tijdens het betaalproces kort omgeleid naar een betaalscherm van deze organisaties.
5.4 De klant heeft de plicht om onjuistheden in de door de klant aan Berba Lederwaren verstrekte betaalgegevens direct aan Berba Lederwaren mede te delen.
ARTIKEL 6. RECHT OP HERROEPRING EN RETOUR ZENDEN
6.1 Bij de aankoop van een Berba Lederwaren product heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de consument aangewezen en aan Berba Lederwaren bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.1 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. In dien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Berba Lederwaren retourneren, conform de door Berba Lederwaren verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Berba Lederwaren. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het retourformulier of door middel van een e-mail aan info@berba.nl. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 In dien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5 In dien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.6 In dien de klant een bedrag betaald heeft, zal Berba Lederwaren dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

6.7 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

6.8 De klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

7.1 Klant dient het product bij aflevering te inspecteren en Berba Ledrwaren binnen 3 dagen na ontvangst te informeren over eventuele bij aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd ingediend te worden.
7.2 Klant erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking, etc. met betrekking tot de producten niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. Dergelijke klachten alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald, zijn niet gegrond. Berba Lederwaren is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade vanwege dergelijke klachten.

7.3 Berba Lederwaren beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

7.4 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Berba Lederwaren, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

7.5 De bij Berba Lederwaren ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Berba Lederwaren binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.6 In dien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

7.7 Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot Berba Lederwaren zelf. In dien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Berba Lederwaren als de klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

7.8 Een klacht schort de verplichtingen van Berba Lederwaren niet op, tenzij Berba Lederwaren schriftelijk anders aangeeft.

7.9 In dien een klacht gegrond wordt bevonden door Berba Lederwaren, zal Berba Lederwaren naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
8.1 Berba Lederwaren heeft en behoudt alle rechten van intellectueel eigendom die op de website rusten of gevestigd kunnen worden. Hieronder wordt onder andere verstaan het ontwerp, de naamgeving, logo, tekst, foto’s, video’s, illustraties etc.
ARTIKEL 9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Berba Lederwaren is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard ook die de klant lijdt vanwege de overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor Berba Lederwaren wettelijk gezien aansprakelijk voor is jegens de klant, zal de verkoopprijs nooit overschrijden.
ARTIKEL 10 PRIVACY
De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door Berba Lederwaren in het klantenbestand opgenomen en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling. Berba Lederwaren geeft geen klantgegevens door aan derden zonder toestemming van de klant.
ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT
11.1 De overeenkomst tussen klant en Berba Lederwaren worden beheerst door Nederlands recht.
ARTIKEL 12
12.1 In dien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn dan:

  • Blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht; en
  • De niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.

 

ARTIKEL 13
13.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door Berba Lederwaren worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden worden op de website geplaatst. De klant dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat de klant gebruikt maakt van de website. In dien de algemene voorwaarden niet via internet geraadpleegd kunnen worden kan Berba Lederwaren op verzoek het meest recente exemplaar van de algemene voorwaarden per email aan de klant toezenden.

€10,- korting

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang €10,- korting op je eerstvolgende bestelling!